Blog

Service – MongoDB
Service – MongoDB
Backup mongodump –username test –password test –db testdb –collection test_collection –gzip –archive=test_collection.archive Restore mongorestore –username test –password test –db testdb –collection test_collection –gzip –archive=test_collection.archive
Service – MySQL
Service – MySQL
Install Set root password Create database and user Dump (export) Restore (import) Resources https://ubuntu.com/server/docs/databases-mysql https://help.ubuntu.com/community/ApacheMySQLPHP
Vercel + CloudFlare
Vercel + CloudFlare
CloudFlare Add CNAME, TXT: domain – alias.zeit.co. SSL/TLS: Full. Vercel Add domain. References: https://ahmadawais.com/vercel-cloudflare-domain-setup/
Service – OpenSSH
Service – OpenSSH
Cài đặt openssh-server openssh-server mặc định sẽ dùng port 22 và cho phép remote login (ssh). Tạo cặp khóa SSH Chạy lệnh trên, đặt tên cho cặp khóa, đặt mật khẩu sử dụng khóa private nếu muốn, sẽ cho ra 2 file, file đuôi .pub là khóa public, file còn lại là khóa private. Đăng […]